Algemene voorwaarden van KeyQuest B.V.

 1. DEFINITIES

  1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van KeyQuest die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten van KeyQuest.
  2. Bijeenkomsten: het door KeyQuest verzorgen en/of aanbieden van fysieke en/of digitale trainingen, workshops, coaching, teamcoaching en advies aan (werknemers van) Opdrachtgever, alsmede het afnemen van vragenlijsten en het opstellen van digitale rapportages (van werknemers van Opdrachtgever) voor Opdrachtgever.
  3. Deelnemer(s): werknemers van Opdrachtgever die deelnemen aan de Bijeenkomsten.
  4. Dienstverlening: Alle door KeyQuest te (doen) verrichten werkzaamheden en te organiseren activiteiten in het kader van de Bijeenkomsten en/of de door KeyQuest te (doen) leveren Producten.
  5. KeyQuest: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KeyQuest B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Stadhoudershof 44 (3481 HW) te Harmelen (KvK-nummer: 59187456).
  6. Opdrachtgever: Elke partij die met KeyQuest een Overeenkomst aangaat voor het afnemen van de Dienstverlening.
  7. Overeenkomst(en): Alle overeenkomsten tussen KeyQuest en Opdrachtgever, inclusief alle aanbiedingen, offertes en/of projectvoorstellen die KeyQuest aan Opdrachtgever verstrekt in het kader van de Dienstverlening, alsmede de rechtshandelingen die daarmee verband houden.
  8. Persoonlijke gegevens: Gegevens die gelinkt kunnen worden aan een natuurlijk persoon.
  9. Producten: analyses, applicaties, brochures, dashboards, databanken, documentatie, materialen, methoden, modellen, rapporten, technieken, instrumenten, vragenlijsten, tekeningen, teksten, video’s, onderzoeksresultaten, print-outs, technologieën, trainingsmodules, uitvindingen, software, allen zowel in digitale als fysieke vorm.
  10. Professional: Een persoon in dienst bij KeyQuest of ingehuurd door KeyQuest, die gekwalificeerd is om de Dienstverlening te leveren.
 2. AANBOD EN OVEREENKOMST

  1. Een aanbieding of offerte van KeyQuest is vrijblijvend en kan door KeyQuest te allen tijde worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd. In een aanbod voorkomende kennelijke fouten, binden KeyQuest niet.
  2. De Overeenkomst tussen KeyQuest en Opdrachtgever komt tot stand door ontvangst door KeyQuest van de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging, door mondelinge of schriftelijke bevestiging door KeyQuest aan Opdrachtgever van diens mondeling of schriftelijk verstrekte opdracht of door uitvoering van de Overeenkomst door KeyQuest in opdracht van Opdrachtgever.
  3. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door KeyQuest en Opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.
  4. KeyQuest is bevoegd naar haar keuze de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of door een schriftelijke verklaring, zonder rechterlijk tussenkomst en met onmiddellijk ingang, op te zeggen of te ontbinden - zonder dat KeyQuest gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding - met behoud van alle haar toekomende rechten op vergoeding van kosten, schade en rente in geval van:
   1. een tekortkoming door Opdrachtgever in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen van de Overeenkomst;
   2. (een aanvraag tot) surseance van betaling of faillietverklaring van Opdrachtgever;
   3. verkoop of beëindiging van de onderneming van Opdrachtgever;
   4. beslag op de financiële middelen van Opdrachtgever;
   5. dan wel Opdrachtgever op enige wijze de beschikking over zijn vermogen verliest.
  5. In geval van opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever worden naast de kosten voor de reeds geleverde Dienstverlening:
   1. alle reeds overeengekomen Dienstverlening die binnen 3 dagen na datum van opzegging zou worden geleverd, volledig bij Opdrachtgever in rekening gebracht;
   2. alle reeds overeengekomen Dienstverlening die tussen 3 kalenderdagen en 3 weken na datum van opzegging zou worden geleverd, voor 50% bij Opdrachtgever in rekening gebracht; of
   3. alle reeds overeengekomen Dienstverlening die tussen de 3 en 6 weken na datum van opzegging zou worden geleverd, voor 25% bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
  6. In geval van annulering of verplaatsing van Bijeenkomsten door of op verzoek van Opdrachtgever worden de volgende percentages van het tarief voor de betreffende Bijeenkomst in rekening gebracht:
   1. 100% indien de annulering of verplaatsing 3 kalenderdagen of minder voor de oorspronkelijk overeengekomen datum aan KeyQuest wordt gemeld; of
   2. 50% indien de annulering of verplaatsing tussen de 3 kalenderdagen en 3 weken voor de oorspronkelijk overeengekomen datum aan KeyQuest wordt gemeld; of
   3. 25% indien de annulering of verplaatsing tussen de 3 en 6 weken voor de oorspronkelijk overeengekomen datum aan KeyQuest wordt gemeld.
  7. KeyQuest is door het overschrijden van een termijn niet in verzuim en Opdrachtgever kan aan het overschrijden van termijn niet het recht ontlenen om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Termijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na het tot stand komen van de Overeenkomst buiten de macht van KeyQuest ingetreden omstandigheden.
 3. PRIJS EN BETALING

  1. Alle door KeyQuest opgegeven prijzen zijn in Euro, exclusief BTW en exclusief reis- en verblijfkosten.
  2. Alle reis- en verblijfkosten die KeyQuest maakt in het kader van de Dienstverlening zijn voor rekening van Opdrachtgever. Reiskosten van (Professionals van) KeyQuest worden gefactureerd tegen een tarief van € 0,35 per kilometer.
  3. KeyQuest factureert 50% van de voor de Dienstverlening overeengekomen prijs aan Opdrachtgever voorafgaand aan het leveren van die Dienstverlening. Aanvang van de te leveren Dienstverlening zal pas plaatsvinden na betaling van voornoemd voorschot. Schade als gevolg van het niet aanvangen, dan wel latere dan overeengekomen aanvang van de te leveren Dienstverlening als gevolg van te late betaling van het voorschot, valt voor risico van Opdrachtgever.
  4. Na oplevering van de Dienstverlening wordt de resterende 50% van de voor de te leveren Dienstverlening overeenkomen prijs door KeyQuest aan Opdrachtgever gefactureerd.
  5. Indien KeyQuest op verzoek of met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever buiten de inhoud en/of de omvang van de Overeenkomst vallende werkzaamheden heeft verricht, is Opdrachtgever aan KeyQuest een door op basis van het tarief van KeyQuest vast te stellen (aanvullende) geldsom verschuldigd.
  6. Betaling dient plaats te vinden binnen 21 dagen na factuurdatum. KeyQuest heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te vragen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van KeyQuest deze zekerheid te verstrekken.
  7. KeyQuest behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar verplichtingen in het kader van de Overeenkomst op te schorten of vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen in het geval dat Opdrachtgever niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichtingen.
  8. Indien Opdrachtgever enig op grond van de Overeenkomst door haar verschuldigd bedrag niet of niet tijdig voldoet, is zij zonder ingebrekestelling in verzuim. Met de ingang van de dag waarop Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever aan KeyQuest een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW.
  9. Bij buitengerechtelijke invordering is Opdrachtgever naast de hoofdsom en de vertragingsrente, 15 % van deze hoofdsom inclusief rente aan door KeyQuest gemaakte incassokosten verschuldigd.
  10. Opdrachtgever heeft niet het recht om betalingsverplichtingen tegenover KeyQuest op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van KeyQuest tegenover Opdrachtgever.
 4. VERPLICHTINGEN EN RECHTEN VAN KEYQUEST

  1. Overeenkomsten die met KeyQuest gesloten worden leiden tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. Voor zover KeyQuest voor een juiste of tijdige nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst afhankelijk is van informatie en/of medewerking van de Opdrachtgever, is hij van die verplichting ontslagen bij het niet of niet tijdig verstrekken en/of verlenen ervan.
  2. KeyQuest behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om wijzigingen in de Dienstverlening aan te brengen, indien naar het oordeel van KeyQuest het ongewijzigd verlenen van de Dienstverlening zou leiden tot ongewenste neveneffecten.
  3. KeyQuest behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om deelname van Deelnemer(s) (gedeeltelijk) te weigeren, indien naar het oordeel van KeyQuest de deelname zou kunnen leiden tot ongewenste neveneffecten.
  4. KeyQuest behoudt zich het recht voor om Bijeenkomsten zonder opgave van redenen te verplaatsen, zonder dat KeyQuest aansprakelijk is voor enige schade.
 5. OVERMACHT

  1. KeyQuest is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht, ook wanneer de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat KeyQuest haar verbintenis had moeten nakomen.
  2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan (naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen): vervoers- en/of communicatiestoringen en stagnatie bij derden waarvan KeyQuest afhankelijk is, waaronder nadrukkelijk begrepen leveranciers van cloud-diensten en andere onderdelen van de IT-infrastructuur die KeyQuest gebruikt.
  3. Bij overmacht worden de verplichtingen van KeyQuest opgeschort. Indien de periode waarin nakoming niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, mag KeyQuest de Overeenkomst ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
  4. Indien KeyQuest bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan de Overeenkomst heeft voldaan, of hier slechts gedeeltelijk aan kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde Dienstverlening c.q. het leverbare gedeelte – mits niet reeds gefactureerd conform artikel 3.3 – te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
 6. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

  1. Alle rechten van intellectuele eigendom in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijk gestelde Producten, berusten uitsluitend bij KeyQuest. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van KeyQuest is het Opdrachtgever en/of Deelnemers niet toegestaan Producten te publiceren of vermenigvuldigen.
  2. KeyQuest verleent Opdrachtgever een gebruiksrecht ten aanzien van de Producten. Opdrachtgever verkrijgt door de Overeenkomst geen rechten van intellectuele eigendom.
  3. Opdrachtgever zal aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom, waaronder – maar niet beperkt tot – naamsvermeldingen van KeyQuest niet uit en van Producten verwijderen of wijzigen.
  4. KeyQuest heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming en/of beveiliging van Producten. Opdrachtgever zal technische maatregelen ter bescherming en/of beveiliging van Producten niet verwijderen of omzeilen.
  5. KeyQuest is iet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door gebruik van gegevens die door Opdrachtgever zijn verstrekt.
 7. AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING

  1. KeyQuest is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van KeyQuest.
  2. Met inachtneming van artikel 7.1 reikt de aansprakelijkheid van KeyQuest nooit verder dan de hoogte van de door Opdrachtgever betaalde facturen in het kader van de Overeenkomst of - indien de schade dekking geniet - ten hoogste het bedrag van de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van KeyQuest.
  3. KeyQuest en is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of immateriële schade, zoals gevolg-, of stilligschade en gederfde inkomsten/marge en winsten, verlies van klanten en schade aan naam en/of goodwill.
  4. Voor zover een onderdeel van de Bijeenkomsten van KeyQuest bestaat uit fysieke – zoals, maar niet beperkt tot sport - activiteiten, zijn Deelnemers zelf verantwoordelijk te beoordelen of zij kunnen deelnemen aan dergelijke activiteiten. Opdrachtgever vrijwaart KeyQuest van vorderingen van derden, zoals werknemers en andere hulppersonen van Opdrachtgever, die voortvloeien uit en/of verband houden met de geleverde Dienstverlening door KeyQuest.
  5. Indien door (Professionals van) KeyQuest werkzaamheden worden verzorgd die plaatsvinden in een door Opdrachtgever geregelde (trainings-)ruimte en/of met door Opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen worden verricht, vrijwaart Opdrachtgever KeyQuest van enige aansprakelijkheid.
  6. Professionals kunnen zich voor de uitvoering van de Overeenkomst jegens Opdrachtgever beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij de Overeenkomst partij is.
  7. Opdrachtgever is naast betreffende Deelnemers hoofdelijk aansprakelijk voor door KeyQuest geleden schade, welke is veroorzaakt door deze Deelnemers.
  8. KeyQuest en Opdrachtgever kunnen met elkaar communiceren via elektronische communicatiemiddelen en erkennen dat aan het gebruik hiervan risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging, onderschepping manipulatie en virussen. KeyQuest is niet aansprakelijk voor de schade die eventueel voortvloeit ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. KeyQuest zal al hetgeen redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van dergelijke risico’s.
 8. GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

  1. KeyQuest en Opdrachtgever zijn gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zijn in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen en zullen die informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de Overeenkomst.
  2. KeyQuest verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy- en Cookie statement.
 9. ALGEMEEN

  1. Voorwaarden van Opdrachtgever die afwijken van deze Algemene Voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij KeyQuest instemt met deze voorwaarden van Opdrachtgever.
  2. KeyQuest kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende rechtsverhoudingen met KeyQuest.
  3. Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst dient altijd schriftelijk plaats te vinden.
  4. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijken te zijn, of door een rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
  5. De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden prevaleert altijd boven een anderstalige versie daarvan.
 10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
  1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  2. De bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect uit deze Algemene Voorwaarden en/of enige Overeenkomst voortvloeiende geschillen.