Privacy Statement KeyQuest

KeyQuest hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en zal derhalve uiterst zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. In dit privacy statement word je geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Deze gegevens verzamelen wij doordat je onze website www.keyquest.nl bezoekt, omdat je deze zelf aan ons verstrekt en/of doordat je gebruikmaakt van onze dienstverlening.

Wie verwerkt persoonsgegevens?

KeyQuest B.V., gevestigd aan Stadhoudershof 44, 3481HW, te Harmelen (“KeyQuest” of “Wij”), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Welke persoonsgegevens KeyQuest verwerkt

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortejaar;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens over je activiteiten op onze website;
 • Bedrijfsnaam en functie;
 • Soort bedrijf;
 • Evaluatiegegevens over onze dienstverlening

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Het niet verstrekken van je persoonsgegevens heeft mogelijk tot gevolg dat wij onze dienstenverlening niet kunnen uitvoeren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KeyQuest B.V. verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met je te kunnen onderhouden;
 • Om je op de hoogte te houden van onze dienstverlening;
 • Om je gratis tips en informatie toe te sturen over het verbeteren van je team;
 • Om je terug te kunnen bellen of e-mailen indien je je contactgegevens bij ons achterlaat;
 • Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, evalueren en verbeteren;
 • Marketing en relatiebeheer;
 • Het onderzoeken en meten van klanttevredenheid;
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Wij baseren het verwerken van jouw persoonsgegevens primair op artikel 6 onder b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), te weten het uitvoeren van onze dienstverlening. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale verplichtingen.

Tot slot baseren wij het verwerken van jouw gegevens op grond van artikel 6 onder f van de AVG, te weten een gerechtvaardigd belang. Deze belangen zijn onder meer het bieden van een zo optimaal mogelijke (online) dienstverlening, het beveiligen en beheren van onze systemen, marketingdoeleinden en het informeren over onze dienstverlening.

Als wij vooraf jouw toestemming vragen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens dan verwerken wij jouw persoonsgegevens op grond van artikel 6 onder a AVG. De door jou verleende toestemming kun je te allen tijden intrekken. De verwerking van jouw persoonsgegevens tot aan het intrekken van jouw toestemming is wel rechtmatig.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KeyQuest bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken en in overeenstemming met wettelijke bewaarplichten. Wij verwijderen jouw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer je daar zelf om verzoekt. Voornoemde bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of indien we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. Alle medewerkers en/of zelfstandigen die KeyQuest inschakelt ten behoeve van haar dienstverlening hebben bovendien een geheimhoudingsplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

KeyQuest deelt je persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, de externe verwerking door zzp’ers die namens KeyQuest (een deel van) de dienstverlening verzorgen en/of jouw gegevens opslaan en/of verwerken, IT- en websitebeheerders en marketingbureaus. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij voor zover noodzakelijk verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KeyQuest B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Jouw persoonsgegevens worden in beginsel verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. Buiten de EU zullen wij jouw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een passend beschermingsniveau of zorgt KeyQuest ervoor dat jouw persoonsgegevens worden beschermd door middel van standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Indien je op onze website wordt doorgelinkt naar een website van derden, worden jouw persoonsgegevens eventueel verwerkt door deze derden. Voor gebruik van websites van derden verwijzen wij je naar de privacy statements van betreffende websites.

Cookies

Ten aanzien van de cookies die wij gebruiken verwijzen wij je naar ons cookie statement.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken of tot beperking van de verwerking van je persoonsgegevens door KeyQuest en je hebt het recht op overdracht van jouw gegevens. Overdracht van gegevens houdt in dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, beperking van, bezwaar op de verwerking van of je verzoek tot intrekking van je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@keyquest.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

KeyQuest B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacy statement

KeyQuest behoudt zich het recht voor om dit privacy statement van tijd tot tijd te wijzigen. De nieuwste versie wordt op de website gepubliceerd.

Laatst gewijzigd: 21 februari 2020